Disclaimer, privacy- en cookiebeleid

 1. Het onderstaande is van toepassing op de hele website van Magnifique Beauty. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin Magnifique Beauty een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Magnifique Beauty: is de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 3. Magnifique Beautyspant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Magnifique Beauty verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Magnifique Beauty is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. Magnifique Beauty mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Magnifique Beauty is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is Magnifique Beauty niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
 9. Magnifique Beauty behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Magnifique Beauty de toegang tot de website monitoren.
 10. U zal Magnifique Beauty, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Niets van deze webpagina’s mag worden overgenomen, zonder schriftelijke toestemming van Magnifique Beauty. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

 • Magnifique Beauty gebruikt klantgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • Magnifique Beauty deelt klantgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Magnifique Beauty bewaart klantgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • Magnifique Beauty houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen klantgegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • Magnifique Beauty vraagt toestemming aan de klanten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
 • Magnifique Beauty informeert klanten over de rechten van de klanten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • Magnifique Beauty informeert haar klanten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Magnifique Beauty informeert klanten indien Magnifique Beauty bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten

Magnifique Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Magnifique Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@magnifiquebeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Magnifique Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Magnifique Beauty analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Magnifique Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw contact en persoonsgegeven een bewaartermijnen van max. 15 jaar of langer indien behandelperiode langer blijft voortbestaan. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Magnifique Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Magnifique Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Magnifique Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@magnifiquebeauty.nl

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Via ons site wordt u op de hoogte gehouden wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum ga je akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 8 april 2020.