Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Magnifique Beauty en een cliënt waarop Magnifique Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen schoonheidssalon
 1. De medewerkers van Magnifique Beauty zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. De medewerkers van Magnifique Beauty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De medewerkers van Magnifique Beauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 1. Afspraken
 1. Magnifique Beauty is niet verantwoordelijk voor verhinderingen. De reeds voldane aanbetaling is voor het reserveren van tijd voor een afspraak en hierdoor zal er geen volledige restitutie plaats vinden. 
 2. Afspraken dienen voor 48 uur te worden geannuleerd/gewijzigd. Bij het niet tijdig doorgeven van een wijziging/annulering, zal Magnifique Beauty de aanbetaling eveneens niet worden teruggevorderd. De reeds voldane aanbetaling is voor het reserveren van tijd voor een afspraak en hierdoor zal er geen restitutie plaats vinden. 
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandelingskosten aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch de gehele behandelingskosten aan de cliënt door berekenen.          
 5. Magnifique Beauty zal in het geval van een annulering van de afspraak behandeling door client, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van de annulering zoveel mogelijk te beperken. Magnifique Beauty zal hier in ieder geval €10,- annuleringskosten en €10,- administratiekosten in rekening brengen. Indien de client de afspraak annuleert, dan zal de aanbetaling minus de annulering en administratiekosten gerestitueerd worden. Bij het boeken van een bruidspakket dient de klant 2 maanden van tevoren de afspraak te verplaatsen/wijzigen. Bij het niet tijdig doorgeven vervalt de volledige aanbetaling, dit i.v.m. het reserveren van een dag/dagdeel. 
 6.  Een cursist is gerechtigd om voor aanvang van de PMU cursus deze schriftelijk te annuleren. In geval van annulering zal Magnifique Beauty de cursist een gedeelte van de prijs als volgt in rekening brengen;

 

  *Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de PMU cursus vervalt de aanbetaling en wordt er              50% van de cursus in rekening gebracht.  

  *Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de PMU cursus vervalt de aanbetaling en is de            cursist het volledige bedrag van de PMU cursus verschuldigd.

  In het geval een PMU-opleiding uit meerdere dagen bestaat, is het niet mogelijk te annuleren nadat    de eerste opleidings dag heeft plaatsgevonden. In dat geval is de cursist volledige prijs van de PMU-      opleiding verschuldigd, en is de vordering van Magnifique Beauty direct opeisbaar indien cursist het    volledige bedrag nog niet heeft betaald.  

 1. Persoonsgegevens & privacy
 1.     De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 1. Betaling

 

 1. Magnifique Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. 2.De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 4. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Magnifique Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Magnifique Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Magnifique Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

 1. Klachten
 1.  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Magnifique Beauty.
 2. Magnifique Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Magnifique Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien Magnifique Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 1. Geheimhouding 
 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Specialisatie

 

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Magnifique Beauty.
 3. De medewerker van Magnifique Beauty zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Magnifique Beauty is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

 1. Beschadiging en/of diefstal

 

 1. Magnifique Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Magnifique Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Behoorlijk gedrag 

 

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Magnifique Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Magnifique Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

 1. Recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Magnifique Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Magnifique Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.